10+ ýyllyk Professional karbid gurallary bilen üpjün ediji,
Gaty hil gözegçiligi önümleri has ýokary hilli edýär
bu pudagyň standartlaryndan has ýokarydyr

Biz hakda

BIZ KIM?

Chengdu Han-C kesiş gurallary

Biziň wezipämiz: Kesmek we burawlamak has netijeli we aňsat bolsun!
Esasy gymmatlyklar: Müşderiniň üstünligi, netijeliligi, Professional

Qualityokary hilli we ygtybarly önümler, takyk eltip bermek, wejogapkärli garaýyşlarEuropeewropada, Günorta-Gündogar Aziýada we ş.m. müşderiler bilen durnukly hyzmatdaşlygy saklamagymyzyň esasy sebäpleridir.

Häzirki wagtda üpjün edip biljek önümlerimiz şulary öz içine alýar: senagat HM karbid dübel türgenleşikleri we deşikli türgenleşikler, gysgyç kesijiler, göni bölekler, pyçaklar we dürli ýöriteleşdirilen buraw bölekleri.Biziň türgenleşiklerimiz gaty agaç, MDF, agaç kompozitleri üçin aňsatlyk bilen ulanylyp bilner.Burawyň diametri 3 mm-den 45mm-e çenli.Matkapyň umumy uzynlygy 57mm, 70mm, 80mm, 85mm, 90mm, 105mm we ş.m.

Her ýyl Italiýa, Germaniýa, Polşa we ş.m. 1000 000 ABŞ dollaryndan gowrak önüm eksport edilýär.Şeýle hem, önümi ösdürmek üçin uzak möhletli tehniki alyş-çalyşlar we täze täzelikler bolup galýarys.

Brightly lit industrial space with equipment

about (1)

about (1)

Hilini nädip üpjün etmeli?

Önümlerimizi iň ýokary derejä çykarýan 5 esasy prosesi 100% barlamak

# 1-nji ädim: qualityokary hilli polat korpus

* Polat çeňňek deformasiýany azaltmak üçin ýylylyk bejergisinden soň nebithimiýa bejergisinden geçdi.
* Spiral bölegi mämişi ýa-da gara PTFE bilen boýalýar

about (1)

about (1)

# 2-nji ädim: karbid burawlaýyş maslahatlary

Dýubel karbid buraw bölekleriniň maslahatlary Lýuksemburgdan getirilen wolfram karbid tozy bilen öndürilýär, ýokary könelişme garşylygy bolan ultra inçe bölejikler we hilini BIG bilen deňeşdirip bolar.
Merkez nokady deňagramly.Laboratoriýa synagyndan soň ýörite burç dizaýny, ýarylmazdan ýa-da ýanmazdan akylly-başly burawlap bilýär.

# 3-nji ädim: precokary takyklyk

Dýubel burawynyň ähli çukurlary, deşik burawlary we gysgyçly içgysgynç bölekler arkaly 100% gözden geçiriler we türgenleşikleri daşarky polat korpusyny we kesiş gyrasyny üýşürmek üçin CNC maşynlaryny ýokary takyklyk bilen üýşürer. %, ýöne ýerine ýetiriş derejesi 100% bolmaly)

about (1)

about (1)

# 4-nji ädim: Ölçegi barlamak

Polat korpusdan we karbid uçlaryndan soň, bu ýerde çeňňegi kesip başlaýarys, şonuň üçin buraw böleklerimiziň hemmesi tekiz we uzynlygy sazlamak bilen Parallel çeňňek bilen ýasalýar, soň bolsa buraw böleklerini arassalarys we iň soňky ädim gözden geçireris, 100% barlanýar, 8 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan işgärlerimiz tarapyndan ýeke-ýekeden barlanýar

# 5-nji ädim: lazer bellemek we gaplamak

Bu iň soňky ädim, adatça, ululykdaky maglumatlar polat çeňňekde lazer bilen bellik edilýär, ýöne OEM şertnamasyna gol çeksek, müşderiniň nyşanyny hem belläp bileris.Lazer bellik edilenden soň, karbid buraw bölekleri gaplanar we ätiýaçda saklanar.

about (1)

Tehniki toparymyz

03-square

Maýk Li

(Aşpez ösüş işgäri)

01-square

James Wang

(Programma inereneri)

01-square

Cherry Chen

(Önüm dolandyryjysy)

01-square

Jeýn Huang

(QC dolandyryjysy)